නවතම ප්‍රතිඵල: 4475

වාරය: 4475

දිනය: 2021 මැයි මස, 08 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 මැයි මස, 08 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 17,146,390.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
95
රු. 950,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
947
රු. 947,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9263
රු. 926,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
91993
රු. 1,839,860.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
90
රු. 90,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
933
රු. 93,300.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
9192
රු. 459,600.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
36817
රු. 736,340.00
එකතුව
149348
8,932,400.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo