නවතම ප්‍රතිඵල: 4470

වාරය: 4470

දිනය: 2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,774,571.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
101
රු. 1,010,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
977
රු. 977,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9945
රු. 994,500.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
99241
රු. 1,984,820.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
102
රු. 102,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1016
රු. 101,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10002
රු. 500,100.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
39677
රු. 793,540.00
එකතුව
161084
9,673,560.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00