නවතම ප්‍රතිඵල: 4459

වාරය: 4459

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 23,351,844.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
128
රු. 1,280,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1275
රු. 1,275,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12807
රු. 1,280,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
127277
රු. 2,545,540.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
13
රු. 130,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
125
රු. 125,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1280
රු. 128,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12673
රු. 633,650.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50971
රු. 1,019,420.00
එකතුව
206562
11,617,310.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00