නවතම ප්‍රතිඵල: 4450

වාරය: 4450

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 07 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 07 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 14,231,326.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
14
රු. 1,400,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
137
රු. 1,370,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1373
රු. 1,373,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
13636
රු. 1,363,600.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
134947
රු. 2,698,940.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
14
රු. 140,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
142
රු. 142,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1380
රු. 138,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
13509
රු. 675,450.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
53843
රු. 1,076,860.00
එකතුව
218996
12,377,850.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00