නවතම ප්‍රතිඵල: 4406

වාරය: 4406

දිනය: 2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,178,726.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
132
රු. 1,320,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1264
රු. 1,264,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12691
රු. 1,269,100.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
126083
රු. 2,521,660.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
132
රු. 132,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1279
රු. 127,900.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12669
රු. 633,450.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50502
රු. 1,010,040.00
එකතුව
204778
13,598,150.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00