නවතම ප්‍රතිඵල: 4366

වාරය: 4366

දිනය: 2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 25,708,119.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
112
රු. 1,120,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1080
රු. 1,080,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10970
රු. 1,097,000.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
108570
රු. 2,171,400.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
108
රු. 108,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1119
රු. 111,900.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10904
රු. 545,200.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
43455
රු. 869,100.00
එකතුව
176342
10,412,600.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00