නවතම ප්‍රතිඵල: 4313

වාරය: 4313

දිනය: 2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 20,630,087.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
85
රු. 850,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
854
රු. 854,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
8396
රු. 839,600.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
83427
රු. 1,668,540.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
87
රු. 87,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
861
රු. 86,100.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
8323
රු. 416,150.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
33421
රු. 668,420.00
එකතුව
135472
8,359,810.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00