නවතම ප්‍රතිඵල: 4278

වාරය: 4278

දිනය: 2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 27,793,829.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
10
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
99
රු. 990,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1003
රු. 1,003,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9945
රු. 994,500.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
98204
රු. 1,964,080.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
98
රු. 98,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
986
රු. 98,600.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
9916
රු. 495,800.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
39305
රු. 786,100.00
එකතුව
159576
9,520,080.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00