නවතම ප්‍රතිඵල: 4246

වාරය: 4246

දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 37,180,999.00
1
රු. 37,180,999.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
111
රු. 1,110,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1122
රු. 1,122,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11160
රු. 1,116,000.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
110619
රු. 2,212,380.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
114
රු. 114,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1102
රු. 110,200.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11081
රු. 554,050.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
44210
රු. 884,200.00
එකතුව
179541
47,593,829.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00