• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 15,793,270.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 4201

වාරය: 4201

දිනය: 2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,164,930.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
89
රු. 890,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
903
රු. 903,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
8980
රු. 898,000.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
88922
රු. 1,778,440.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
88
රු. 88,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
897
රු. 89,700.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
8870
රු. 443,500.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
35593
රු. 711,860.00
එකතුව
144360
8,692,500.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo