• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    ---

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 4116

වාරය: 4116

දිනය: 2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,901,411.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
8
රු. 800,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
124
රු. 1,240,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1262
රු. 1,262,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12527
රු. 1,252,700.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
123943
රු. 2,478,860.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
13
රු. 130,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
142
රු. 142,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1232
රු. 123,200.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12453
රු. 622,650.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
49585
රු. 991,700.00
එකතුව
201291
13,043,110.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo