• සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 19,196,785.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 4115

වාරය: 4115

දිනය: 2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,135,908.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
114
රු. 1,140,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1103
රු. 1,103,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11031
රු. 1,103,100.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
109292
රු. 2,185,840.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
114
රු. 114,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1107
රු. 110,700.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10954
රු. 547,700.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
43850
රු. 877,000.00
එකතුව
177589
10,491,340.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00