• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 15,586,705.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 4113

වාරය: 4113

දිනය: 2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
14
රු. 1,400,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
133
රු. 1,330,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1290
රු. 1,290,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12916
රු. 1,291,600.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
127566
රු. 2,551,320.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
115
රු. 115,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1247
රු. 124,700.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12765
රු. 638,250.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
51043
රු. 1,020,860.00
එකතුව
207101
11,871,730.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo