• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 15,395,189.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


Tickets are now Invalid.

නවතම ප්‍රතිඵල: 4092

වාරය: 4092

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 20,276,009.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
13
රු. 1,300,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
124
රු. 1,240,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1248
රු. 1,248,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
12444
රු. 1,244,400.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
123392
රු. 2,467,840.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
123
රු. 123,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1237
රු. 123,700.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
12277
රු. 613,850.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
49458
රු. 989,160.00
එකතුව
200329
11,469,950.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo