නවතම ප්‍රතිඵල: 4061

වාරය: 4061

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,497,317.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
105
රු. 1,050,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1085
රු. 1,085,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10877
රු. 1,087,700.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
107488
රු. 2,149,760.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
111
රු. 111,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1078
රු. 107,800.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10756
රු. 537,800.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
43120
රු. 862,400.00
එකතුව
174644
10,211,460.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo