• සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 19,196,785.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 4045

වාරය: 4045

දිනය: 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
119
රු. 1,190,000.00
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1156
රු. 1,156,000.00
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11571
රු. 1,157,100.00
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
114771
රු. 2,295,420.00
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
117
රු. 117,000.00
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1142
රු. 114,200.00
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11519
රු. 575,950.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
46074
රු. 921,480.00
එකතුව
186495
12,847,150.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00