• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 24,058,918.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 3982

වාරය: 3982

දිනය: 2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 16,979,656.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
12
රු. 1,200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
110
රු. 1,100,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1138
රු. 1,138,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11358
රු. 1,135,800.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
112464
රු. 2,249,280.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
13
රු. 130,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
108
රු. 108,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1153
රු. 115,300.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11222
රු. 561,100.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
45037
රු. 900,740.00
එකතුව
182617
12,638,220.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo