නවතම ප්‍රතිඵල: 3957

වාරය: 3957

දිනය: 2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,896,738.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
112
රු. 1,120,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1141
රු. 1,141,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11362
රු. 1,136,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
112509
රු. 2,250,180.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
12
රු. 120,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
118
රු. 118,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1146
රු. 114,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11268
රු. 563,400.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
44917
රු. 898,340.00
එකතුව
182597
10,561,720.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo