නවතම ප්‍රතිඵල: 3901

වාරය: 3901

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 22 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 22 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,536,259.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
55
රු. 550,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
578
රු. 578,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5789
රු. 578,900.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
57352
රු. 1,147,040.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
52
රු. 52,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
588
රු. 58,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5760
රු. 288,000.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23304
රු. 466,080.00
එකතුව
93490
6,368,820.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo