නවතම ප්‍රතිඵල: 3900

වාරය: 3900

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 21 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 21 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,249,582.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
9
රු. 900,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
78
රු. 780,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
817
රු. 817,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
8060
රු. 806,000.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
79446
රු. 1,588,920.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
81
රු. 81,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
803
රු. 80,300.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
7984
රු. 399,200.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
31953
රු. 639,060.00
එකතුව
129240
8,171,480.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00