නවතම ප්‍රතිඵල: 3899

වාරය: 3899

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 20 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 20 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,922,626.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
73
රු. 730,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
721
රු. 721,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7303
රු. 730,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
71927
රු. 1,438,540.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
7
රු. 70,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
66
රු. 66,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
711
රු. 71,100.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
7170
රු. 358,500.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
28776
රු. 575,520.00
එකතුව
116759
5,260,960.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo