නවතම ප්‍රතිඵල: 3896

වාරය: 3896

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 12 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 12 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
2
රු. 4,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
114
රු. 1,140,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1129
රු. 1,129,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11346
රු. 1,134,600.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
112130
රු. 2,242,600.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
15
රු. 150,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
119
රු. 119,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1120
රු. 112,000.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11295
රු. 564,750.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
44895
රු. 897,900.00
එකතුව
182176
12,589,850.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00