නවතම ප්‍රතිඵල: 3875

වාරය: 3875

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 40,940,161.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
119
රු. 1,190,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1169
රු. 1,169,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11641
රු. 1,164,100.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
115224
රු. 2,304,480.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
14
රු. 140,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
116
රු. 116,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1183
රු. 118,300.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11517
රු. 575,850.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
46081
රු. 921,620.00
එකතුව
187076
10,799,350.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00