නවතම ප්‍රතිඵල: 3853

වාරය: 3853

දිනය: 2019 පෙබරවාරි මස, 11 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 පෙබරවාරි මස, 11 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 21,724,734.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
11
රු. 1,100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
100
රු. 1,000,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1066
රු. 1,066,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10717
රු. 1,071,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
106204
රු. 2,124,080.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
113
රු. 113,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1092
රු. 109,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10688
රු. 534,400.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
42530
රු. 850,600.00
එකතුව
172532
10,068,980.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo