නවතම ප්‍රතිඵල: 3831

වාරය: 3831

දිනය: 2019 ජනවාරි මස, 11 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජනවාරි මස, 11 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,843,055.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
9
රු. 900,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
113
රු. 1,130,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1149
රු. 1,149,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11394
රු. 1,139,400.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
112729
රු. 2,254,580.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
110
රු. 110,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1132
රු. 113,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
11339
රු. 566,950.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
45183
රු. 903,660.00
එකතුව
183169
10,366,790.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00