නවතම ප්‍රතිඵල: 3805

වාරය: 3805

දිනය: 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,078,619.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
10
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
106
රු. 1,060,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
1049
රු. 1,049,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10545
රු. 1,054,500.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
104726
රු. 2,094,520.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
104
රු. 104,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1054
රු. 105,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
10348
රු. 517,400.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
41841
රු. 836,820.00
එකතුව
169794
9,921,640.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00