මහජන සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
3987
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 2
 3. 1
 4. 6
 5. 4
 6. 8
 7. 7
තව
3986
2019 අගෝස්තු මස, 19 වන සඳුදා
 1. N
 2. 1
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 1
 7. 2
තව
3985
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 2
 3. 6
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 2
තව
3984
2019 අගෝස්තු මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 5
 3. 4
 4. 4
 5. 4
 6. 1
 7. 4
තව
3983
2019 අගෝස්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 2
 3. 8
 4. 6
 5. 5
 6. 1
 7. 8
තව
3982
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 6
 3. 3
 4. 5
 5. 5
 6. 8
 7. 7
තව
3981
2019 අගෝස්තු මස, 12 වන සඳුදා
 1. J
 2. 0
 3. 9
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 7
තව
3980
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 3
 3. 6
 4. 7
 5. 2
 6. 7
 7. 2
තව
3979
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 2
තව
3978
2019 අගෝස්තු මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 6
 3. 6
 4. 1
 5. 7
 6. 7
 7. 6
තව
3977
2019 අගෝස්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 7
 3. 8
 4. 4
 5. 9
 6. 8
 7. 6
තව
3976
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 1
තව
3975
2019 අගෝස්තු මස, 05 වන සඳුදා
 1. K
 2. 7
 3. 1
 4. 5
 5. 3
 6. 8
 7. 2
තව
3974
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 9
 6. 2
 7. 2
තව
3973
2019 අගෝස්තු මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 7
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 6
 7. 2
තව
3972
2019 අගෝස්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 3
 3. 7
 4. 4
 5. 1
 6. 4
 7. 6
තව
3971
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 0
 3. 9
 4. 3
 5. 5
 6. 5
 7. 5
තව
3970
2019 ජූලි මස, 29 වන සඳුදා
 1. P
 2. 6
 3. 9
 4. 2
 5. 8
 6. 7
 7. 0
තව
3969
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 7
 3. 4
 4. 9
 5. 4
 6. 4
 7. 7
තව
3968
2019 ජූලි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 4
 3. 0
 4. 3
 5. 1
 6. 1
 7. 4
තව
3967
2019 ජූලි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 9
 6. 8
 7. 9
තව
3966
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 4
 3. 1
 4. 6
 5. 4
 6. 1
 7. 2
තව
3965
2019 ජූලි මස, 22 වන සඳුදා
 1. P
 2. 8
 3. 5
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 1
තව
3964
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 6
 3. 2
 4. 4
 5. 1
 6. 7
 7. 1
තව
3963
2019 ජූලි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 5
 3. 5
 4. 5
 5. 5
 6. 7
 7. 8
තව
3962
2019 ජූලි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 0
තව
3961
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 3
 3. 0
 4. 8
 5. 8
 6. 0
 7. 9
තව
3960
2019 ජූලි මස, 15 වන සඳුදා
 1. P
 2. 7
 3. 0
 4. 6
 5. 6
 6. 8
 7. 4
තව
3959
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 6
 3. 1
 4. 1
 5. 2
 6. 4
 7. 5
තව
3958
2019 ජූලි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 5
 3. 0
 4. 0
 5. 5
 6. 4
 7. 9
තව
3957
2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 8
 6. 7
 7. 3
තව
3956
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 7
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 5
තව
3955
2019 ජූලි මස, 08 වන සඳුදා
 1. V
 2. 9
 3. 0
 4. 1
 5. 0
 6. 8
 7. 4
තව
3954
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 1
 3. 9
 4. 7
 5. 1
 6. 0
 7. 0
තව
3953
2019 ජූලි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 4
 4. 2
 5. 3
 6. 5
 7. 1
තව
3952
2019 ජූලි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 0
 3. 1
 4. 1
 5. 3
 6. 9
 7. 8
තව
3951
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 7
 3. 7
 4. 5
 5. 8
 6. 1
 7. 8
තව
3950
2019 ජූලි මස, 01 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 9
 3. 8
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 7
තව
3949
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 4
 3. 4
 4. 3
 5. 4
 6. 4
 7. 4
තව
3948
2019 ජූනි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 3
 3. 3
 4. 8
 5. 4
 6. 2
 7. 0
තව
3947
2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 0
 3. 7
 4. 8
 5. 4
 6. 0
 7. 7
තව
3946
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 3
 3. 2
 4. 4
 5. 6
 6. 3
 7. 3
තව
3945
2019 ජූනි මස, 24 වන සඳුදා
 1. U
 2. 5
 3. 6
 4. 2
 5. 6
 6. 2
 7. 5
තව
3944
2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 9
 3. 0
 4. 9
 5. 1
 6. 4
 7. 9
තව
3943
2019 ජූනි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 7
 3. 5
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 4
තව
3942
2019 ජූනි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 6
 3. 2
 4. 0
 5. 8
 6. 9
 7. 6
තව
3941
2019 ජූනි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 2
 3. 4
 4. 9
 5. 6
 6. 0
 7. 6
තව
3940
2019 ජූනි මස, 17 වන සඳුදා
 1. B
 2. 9
 3. 6
 4. 5
 5. 6
 6. 6
 7. 0
තව
3939
2019 ජූනි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 3
 3. 8
 4. 7
 5. 1
 6. 6
 7. 5
තව
3938
2019 ජූනි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 3
 3. 9
 4. 6
 5. 8
 6. 6
 7. 3
තව
3937
2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 7
 3. 8
 4. 6
 5. 0
 6. 0
 7. 0
තව
3936
2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 7
 3. 8
 4. 5
 5. 5
 6. 1
 7. 5
තව
3935
2019 ජූනි මස, 10 වන සඳුදා
 1. K
 2. 0
 3. 9
 4. 5
 5. 3
 6. 8
 7. 3
තව
3934
2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 3
 3. 0
 4. 6
 5. 7
 6. 7
 7. 3
තව
3933
2019 ජූනි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 7
 3. 8
 4. 1
 5. 2
 6. 9
 7. 1
තව
3932
2019 ජූනි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 7
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 9
තව
3931
2019 ජූනි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 7
 3. 7
 4. 9
 5. 2
 6. 0
 7. 8
තව
3930
2019 ජූනි මස, 03 වන සඳුදා
 1. K
 2. 2
 3. 7
 4. 9
 5. 2
 6. 6
 7. 4
තව
3929
2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 5
 3. 0
 4. 1
 5. 9
 6. 3
 7. 9
තව
3928
2019 මැයි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 1
 3. 9
 4. 1
 5. 6
 6. 5
 7. 2
තව
3927
2019 මැයි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 3
 6. 2
 7. 2
තව
3926
2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 0
 3. 4
 4. 0
 5. 5
 6. 3
 7. 3
තව
3925
2019 මැයි මස, 27 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 2
 3. 9
 4. 3
 5. 7
 6. 6
 7. 7
තව
3924
2019 මැයි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 4
 3. 7
 4. 7
 5. 9
 6. 9
 7. 6
තව
3923
2019 මැයි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 4
 6. 7
 7. 2
තව
3922
2019 මැයි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. 5
 6. 3
 7. 1
තව
3921
2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 3
 3. 5
 4. 7
 5. 4
 6. 0
 7. 4
තව
3920
2019 මැයි මස, 20 වන සඳුදා
 1. N
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 3
 6. 0
 7. 4
තව
3919
2019 මැයි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 5
 3. 3
 4. 3
 5. 9
 6. 5
 7. 9
තව
3918
2019 මැයි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 8
 3. 7
 4. 3
 5. 2
 6. 1
 7. 9
තව
3917
2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 8
 3. 5
 4. 0
 5. 8
 6. 1
 7. 1
තව
3916
2019 මැයි මස, 13 වන සඳුදා
 1. M
 2. 0
 3. 6
 4. 4
 5. 3
 6. 0
 7. 6
තව
3915
2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 7
 3. 2
 4. 2
 5. 3
 6. 2
 7. 9
තව
3914
2019 මැයි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 5
 3. 4
 4. 8
 5. 5
 6. 0
 7. 1
තව
3913
2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 4
 3. 2
 4. 6
 5. 4
 6. 2
 7. 4
තව
3912
2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 4
 3. 9
 4. 8
 5. 6
 6. 3
 7. 7
තව
3911
2019 මැයි මස, 06 වන සඳුදා
 1. F
 2. 2
 3. 8
 4. 9
 5. 2
 6. 7
 7. 2
තව
3910
2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 0
 3. 5
 4. 5
 5. 0
 6. 2
 7. 7
තව
3909
2019 මැයි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 6
 3. 3
 4. 0
 5. 5
 6. 3
 7. 8
තව
3908
2019 මැයි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 1
 3. 0
 4. 9
 5. 1
 6. 3
 7. 2
තව
3907
2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 9
 3. 7
 4. 3
 5. 2
 6. 1
 7. 6
තව
3906
2019 අප්‍රේල් මස, 29 වන සඳුදා
 1. M
 2. 5
 3. 1
 4. 3
 5. 7
 6. 7
 7. 3
තව
3905
2019 අප්‍රේල් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 3
 3. 3
 4. 6
 5. 6
 6. 6
 7. 5
තව
3904
2019 අප්‍රේල් මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 4
 3. 7
 4. 3
 5. 9
 6. 3
 7. 8
තව
3903
2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 4
 6. 9
 7. 9
තව
3902
2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 3
 3. 7
 4. 1
 5. 6
 6. 2
 7. 5
තව
3901
2019 අප්‍රේල් මස, 22 වන සඳුදා
 1. P
 2. 0
 3. 9
 4. 1
 5. 0
 6. 6
 7. 5
තව
3900
2019 අප්‍රේල් මස, 21 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 5
 3. 1
 4. 6
 5. 0
 6. 7
 7. 3
තව
3899
2019 අප්‍රේල් මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 3
 3. 6
 4. 6
 5. 4
 6. 9
 7. 2
තව
3898
2019 අප්‍රේල් මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 9
 3. 5
 4. 2
 5. 9
 6. 7
 7. 1
තව
3897
2019 අප්‍රේල් මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 7
 3. 2
 4. 2
 5. 1
 6. 0
 7. 3
තව
3896
2019 අප්‍රේල් මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 7
 5. 5
 6. 5
 7. 4
තව
3895
2019 අප්‍රේල් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 2
 3. 4
 4. 5
 5. 3
 6. 8
 7. 4
තව
3894
2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 6
 3. 6
 4. 8
 5. 2
 6. 0
 7. 1
තව
3893
2019 අප්‍රේල් මස, 08 වන සඳුදා
 1. V
 2. 2
 3. 1
 4. 1
 5. 3
 6. 5
 7. 2
තව
3892
2019 අප්‍රේල් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 6
 3. 3
 4. 5
 5. 7
 6. 4
 7. 9
තව
3891
2019 අප්‍රේල් මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 2
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 9
තව
3890
2019 අප්‍රේල් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 1
 3. 5
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 9
තව
3889
2019 අප්‍රේල් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 6
 3. 7
 4. 6
 5. 3
 6. 5
 7. 0
තව
3888
2019 අප්‍රේල් මස, 01 වන සඳුදා
 1. T
 2. 4
 3. 4
 4. 0
 5. 0
 6. 6
 7. 7
තව
3887
2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 9
 3. 7
 4. 2
 5. 2
 6. 1
 7. 6
තව
3886
2019 මාර්තු මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 8
 3. 2
 4. 1
 5. 4
 6. 6
 7. 3
තව
3885
2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 9
 3. 3
 4. 5
 5. 8
 6. 9
 7. 7
තව
3884
2019 මාර්තු මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 8
 3. 9
 4. 1
 5. 2
 6. 4
 7. 1
තව
3883
2019 මාර්තු මස, 25 වන සඳුදා
 1. C
 2. 5
 3. 4
 4. 3
 5. 5
 6. 3
 7. 2
තව
3882
2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 3
 3. 0
 4. 5
 5. 7
 6. 3
 7. 3
තව
3881
2019 මාර්තු මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 9
 6. 6
 7. 9
තව
3880
2019 මාර්තු මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 0
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 8
 7. 5
තව
3879
2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 9
 3. 0
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 7
තව
3878
2019 මාර්තු මස, 18 වන සඳුදා
 1. E
 2. 4
 3. 1
 4. 7
 5. 7
 6. 6
 7. 5
තව
3877
2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 0
 3. 5
 4. 2
 5. 0
 6. 9
 7. 4
තව
3876
2019 මාර්තු මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 5
 3. 7
 4. 7
 5. 3
 6. 1
 7. 4
තව
3875
2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 0
 3. 8
 4. 4
 5. 6
 6. 2
 7. 5
තව
3874
2019 මාර්තු මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 6
 3. 3
 4. 7
 5. 4
 6. 2
 7. 5
තව
3873
2019 මාර්තු මස, 11 වන සඳුදා
 1. C
 2. 0
 3. 9
 4. 7
 5. 2
 6. 6
 7. 0
තව
3872
2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 8
 3. 6
 4. 9
 5. 3
 6. 6
 7. 3
තව
3871
2019 මාර්තු මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 5
 6. 3
 7. 5
තව
3870
2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 8
 3. 1
 4. 9
 5. 9
 6. 2
 7. 0
තව
3869
2019 මාර්තු මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 9
 6. 4
 7. 6
තව
3868
2019 මාර්තු මස, 04 වන සඳුදා
 1. W
 2. 3
 3. 9
 4. 5
 5. 5
 6. 6
 7. 2
තව
3867
2019 මාර්තු මස, 03 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 4
 6. 8
 7. 1
තව
3866
2019 මාර්තු මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 6
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 1
 7. 8
තව
3865
2019 පෙබරවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 6
 6. 6
 7. 8
තව
3864
2019 පෙබරවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 7
 3. 2
 4. 0
 5. 6
 6. 2
 7. 4
තව
3863
2019 පෙබරවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. E
 2. 8
 3. 6
 4. 8
 5. 1
 6. 2
 7. 2
තව
3862
2019 පෙබරවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 3
 3. 0
 4. 7
 5. 7
 6. 5
 7. 9
තව
3861
2019 පෙබරවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 7
 3. 1
 4. 7
 5. 5
 6. 1
 7. 5
තව
3860
2019 පෙබරවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 0
 3. 2
 4. 5
 5. 5
 6. 3
 7. 7
තව
3859
2019 පෙබරවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 0
 3. 7
 4. 6
 5. 4
 6. 2
 7. 3
තව
3858
2019 පෙබරවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. K
 2. 8
 3. 0
 4. 6
 5. 3
 6. 2
 7. 9
තව
3857
2019 පෙබරවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 2
 3. 5
 4. 1
 5. 4
 6. 1
 7. 5
තව
3856
2019 පෙබරවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 9
 3. 2
 4. 7
 5. 8
 6. 6
 7. 8
තව
3855
2019 පෙබරවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 3
 3. 1
 4. 5
 5. 7
 6. 2
 7. 9
තව
3854
2019 පෙබරවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 0
 3. 5
 4. 7
 5. 5
 6. 5
 7. 6
තව
3853
2019 පෙබරවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. R
 2. 1
 3. 7
 4. 0
 5. 2
 6. 4
 7. 2
තව
3852
2019 පෙබරවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 1
 3. 3
 4. 6
 5. 7
 6. 9
 7. 0
තව
3851
2019 පෙබරවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 8
 3. 0
 4. 8
 5. 0
 6. 9
 7. 0
තව
3850
2019 පෙබරවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 5
 3. 6
 4. 5
 5. 6
 6. 2
 7. 4
තව
3849
2019 පෙබරවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 0
 3. 8
 4. 5
 5. 2
 6. 9
 7. 5
තව
3848
2019 පෙබරවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. W
 2. 7
 3. 2
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 2
තව
3847
2019 පෙබරවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 5
 6. 5
 7. 6
තව
3846
2019 පෙබරවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 7
 3. 2
 4. 2
 5. 8
 6. 5
 7. 8
තව
3845
2019 ජනවාරි මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 1
 3. 5
 4. 8
 5. 6
 6. 0
 7. 0
තව
3844
2019 ජනවාරි මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 9
 3. 5
 4. 1
 5. 0
 6. 9
 7. 2
තව
3843
2019 ජනවාරි මස, 28 වන සඳුදා
 1. B
 2. 3
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 5
 7. 3
තව
3842
2019 ජනවාරි මස, 27 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 2
 6. 8
 7. 1
තව
3841
2019 ජනවාරි මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 1
 3. 0
 4. 2
 5. 7
 6. 7
 7. 1
තව
3840
2019 ජනවාරි මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 8
 3. 8
 4. 4
 5. 0
 6. 5
 7. 7
තව
3839
2019 ජනවාරි මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 3
 3. 3
 4. 3
 5. 0
 6. 1
 7. 6
තව
3838
2019 ජනවාරි මස, 21 වන සඳුදා
 1. H
 2. 9
 3. 7
 4. 8
 5. 8
 6. 1
 7. 5
තව
3837
2019 ජනවාරි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 8
 3. 3
 4. 9
 5. 8
 6. 9
 7. 2
තව
Best Web 2019 Logo