මහජන සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
4152
2020 අප්‍රේල් මස, 07 වන අඟහරුවාදා
තව
4151
2020 අප්‍රේල් මස, 06 වන සඳුදා
තව
4150
2020 අප්‍රේල් මස, 05 වන ඉරිදා
තව
4149
2020 අප්‍රේල් මස, 03 වන සිකුරාදා
තව
4148
2020 අප්‍රේල් මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
තව
4147
2020 මාර්තු මස, 31 වන අඟහරුවාදා
තව
4146
2020 මාර්තු මස, 30 වන සඳුදා
තව
4145
2020 මාර්තු මස, 29 වන ඉරිදා
තව
4144
2020 මාර්තු මස, 27 වන සිකුරාදා
තව
4143
2020 මාර්තු මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
තව
4142
2020 මාර්තු මස, 24 වන අඟහරුවාදා
තව
4141
2020 මාර්තු මස, 23 වන සඳුදා
තව
4140
2020 මාර්තු මස, 22 වන ඉරිදා
තව
4139
2020 මාර්තු මස, 20 වන සිකුරාදා
තව
4138
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 4
 3. 6
 4. 6
 5. 7
 6. 7
 7. 5
තව
4137
2020 මාර්තු මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 8
 3. 1
 4. 0
 5. 1
 6. 9
 7. 8
තව
4136
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. U
 2. 0
 3. 3
 4. 1
 5. 0
 6. 1
 7. 4
තව
4135
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 0
 3. 7
 4. 0
 5. 4
 6. 3
 7. 3
තව
4134
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 2
 3. 2
 4. 6
 5. 0
 6. 5
 7. 8
තව
4133
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 8
 3. 9
 4. 3
 5. 8
 6. 2
 7. 6
තව
4132
2020 මාර්තු මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 5
 3. 2
 4. 8
 5. 3
 6. 6
 7. 5
තව
4131
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. W
 2. 8
 3. 4
 4. 4
 5. 3
 6. 9
 7. 6
තව
4130
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 7
 3. 6
 4. 3
 5. 5
 6. 2
 7. 2
තව
4129
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 2
 3. 6
 4. 7
 5. 0
 6. 6
 7. 5
තව
4128
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 3
 3. 8
 4. 0
 5. 5
 6. 8
 7. 3
තව
4127
2020 මාර්තු මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 2
තව
4126
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. C
 2. 7
 3. 1
 4. 4
 5. 3
 6. 6
 7. 6
තව
4125
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 3
 6. 1
 7. 8
තව
4124
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 6
 4. 6
 5. 1
 6. 1
 7. 0
තව
4123
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 5
 3. 5
 4. 4
 5. 6
 6. 7
 7. 0
තව
4122
2020 පෙබරවාරි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 8
 6. 8
 7. 5
තව
4121
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. H
 2. 3
 3. 2
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 7
තව
4120
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 7
 3. 3
 4. 8
 5. 9
 6. 2
 7. 4
තව
4119
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 2
 3. 1
 4. 2
 5. 8
 6. 8
 7. 0
තව
4118
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 8
 3. 4
 4. 3
 5. 3
 6. 7
 7. 7
තව
4117
2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 8
 3. 3
 4. 5
 5. 6
 6. 1
 7. 9
තව
4116
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. L
 2. 5
 3. 2
 4. 1
 5. 2
 6. 8
 7. 0
තව
4115
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 8
 3. 2
 4. 7
 5. 3
 6. 8
 7. 9
තව
4114
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 7
 3. 3
 4. 5
 5. 9
 6. 4
 7. 9
තව
4113
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 9
 6. 3
 7. 6
තව
4112
2020 පෙබරවාරි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 7
 3. 5
 4. 1
 5. 6
 6. 4
 7. 2
තව
4111
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. M
 2. 3
 3. 2
 4. 4
 5. 7
 6. 1
 7. 7
තව
4110
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 5
 3. 2
 4. 5
 5. 4
 6. 6
 7. 3
තව
4109
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 2
 6. 0
 7. 1
තව
4108
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 0
 3. 3
 4. 6
 5. 1
 6. 8
 7. 1
තව
4107
2020 පෙබරවාරි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 0
 3. 3
 4. 4
 5. 2
 6. 3
 7. 2
තව
4106
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 2
 3. 2
 4. 6
 5. 8
 6. 4
 7. 5
තව
4105
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 5
 3. 0
 4. 1
 5. 0
 6. 3
 7. 3
තව
4104
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 7
 3. 1
 4. 0
 5. 9
 6. 1
 7. 8
තව
4103
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 0
 6. 6
 7. 8
තව
4102
2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 7
 3. 4
 4. 9
 5. 9
 6. 7
 7. 2
තව
4101
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. U
 2. 6
 3. 3
 4. 6
 5. 8
 6. 3
 7. 8
තව
4100
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 3
 3. 5
 4. 5
 5. 5
 6. 9
 7. 7
තව
4099
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 9
 3. 2
 4. 5
 5. 7
 6. 9
 7. 1
තව
4098
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 0
 3. 3
 4. 7
 5. 5
 6. 3
 7. 0
තව
4097
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 9
 3. 9
 4. 1
 5. 8
 6. 7
 7. 1
තව
4096
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. R
 2. 6
 3. 7
 4. 1
 5. 8
 6. 7
 7. 2
තව
4095
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 1
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 7
 7. 6
තව
4094
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 3
 4. 3
 5. 3
 6. 8
 7. 1
තව
4093
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 4
 3. 0
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 2
තව
4092
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 1
 6. 6
 7. 1
තව
4091
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 2
 3. 6
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 9
තව
4090
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 7
 3. 7
 4. 0
 5. 0
 6. 4
 7. 7
තව
4089
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 0
 3. 6
 4. 0
 5. 4
 6. 4
 7. 8
තව
4088
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 0
තව
4087
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 6
 7. 6
තව
4086
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. R
 2. 9
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 0
 7. 6
තව
4085
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 0
 3. 0
 4. 5
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව
4084
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 5
 3. 3
 4. 1
 5. 6
 6. 4
 7. 1
තව
4083
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 9
තව
4082
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 0
 6. 5
 7. 1
තව
4081
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 9
 4. 7
 5. 6
 6. 8
 7. 0
තව
4080
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 8
 3. 0
 4. 1
 5. 7
 6. 8
 7. 2
තව
4079
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 0
 6. 7
 7. 1
තව
4078
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 1
 3. 2
 4. 8
 5. 8
 6. 2
 7. 5
තව
4077
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 6
 3. 4
 4. 6
 5. 1
 6. 6
 7. 4
තව
4076
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. J
 2. 1
 3. 8
 4. 9
 5. 0
 6. 0
 7. 9
තව
4075
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 5
 3. 9
 4. 6
 5. 5
 6. 2
 7. 7
තව
4074
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 1
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 8
 7. 5
තව
4073
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 6
 3. 0
 4. 8
 5. 3
 6. 9
 7. 5
තව
4072
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 2
 3. 4
 4. 3
 5. 9
 6. 2
 7. 4
තව
4071
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 4
තව
4070
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 1
තව
4069
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 6
 3. 9
 4. 1
 5. 4
 6. 0
 7. 4
තව
4068
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 2
 3. 2
 4. 3
 5. 0
 6. 5
 7. 7
තව
4067
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 6
 3. 4
 4. 3
 5. 1
 6. 4
 7. 1
තව
4066
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. F
 2. 3
 3. 7
 4. 4
 5. 6
 6. 5
 7. 1
තව
4065
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 9
 6. 1
 7. 0
තව
4064
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 9
 6. 8
 7. 8
තව
4063
2019 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 7
 3. 3
 4. 0
 5. 9
 6. 2
 7. 7
තව
4062
2019 දෙසැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 7
 3. 3
 4. 5
 5. 6
 6. 0
 7. 6
තව
4061
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. H
 2. 4
 3. 4
 4. 0
 5. 0
 6. 5
 7. 9
තව
4060
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 1
 3. 0
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 4
තව
4059
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 9
 4. 2
 5. 0
 6. 3
 7. 3
තව
4058
2019 නොවැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 9
 3. 7
 4. 9
 5. 8
 6. 7
 7. 5
තව
4057
2019 නොවැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 1
 3. 3
 4. 1
 5. 0
 6. 5
 7. 3
තව
4056
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. O
 2. 5
 3. 9
 4. 2
 5. 2
 6. 6
 7. 1
තව
4055
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 1
 3. 7
 4. 4
 5. 0
 6. 7
 7. 5
තව
4054
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 4
 3. 5
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 1
තව
4053
2019 නොවැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 3
 3. 7
 4. 8
 5. 3
 6. 4
 7. 3
තව
4052
2019 නොවැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 7
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 6
 7. 0
තව
4051
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 7
 3. 5
 4. 6
 5. 2
 6. 2
 7. 3
තව
4050
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 9
 6. 4
 7. 7
තව
4049
2019 නොවැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 5
 3. 3
 4. 2
 5. 7
 6. 9
 7. 8
තව
4048
2019 නොවැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 9
 3. 0
 4. 4
 5. 5
 6. 3
 7. 8
තව
4047
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. O
 2. 7
 3. 7
 4. 3
 5. 0
 6. 4
 7. 2
තව
4046
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 7
 6. 0
 7. 0
තව
4045
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 6
 3. 1
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 5
තව
4044
2019 නොවැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 9
 5. 3
 6. 7
 7. 7
තව
4043
2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 0
 3. 1
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 2
තව
4042
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 4
 7. 4
තව
4041
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 4
 6. 5
 7. 5
තව
4040
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 4
 3. 1
 4. 9
 5. 0
 6. 6
 7. 3
තව
4039
2019 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 3
 3. 7
 4. 8
 5. 6
 6. 5
 7. 6
තව
4038
2019 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 4
 3. 1
 4. 9
 5. 0
 6. 3
 7. 3
තව
4037
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. X
 2. 4
 3. 9
 4. 6
 5. 3
 6. 2
 7. 3
තව
4036
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 1
 3. 6
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 8
තව
4035
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 2
 3. 0
 4. 8
 5. 7
 6. 9
 7. 0
තව
4034
2019 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 8
 3. 9
 4. 2
 5. 3
 6. 8
 7. 8
තව
4033
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 1
 3. 4
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 5
තව
4032
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. L
 2. 5
 3. 8
 4. 1
 5. 7
 6. 5
 7. 5
තව
4031
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 7
 3. 0
 4. 3
 5. 4
 6. 9
 7. 5
තව
4030
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 7
 6. 4
 7. 7
තව
4029
2019 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 8
 3. 7
 4. 8
 5. 0
 6. 3
 7. 1
තව
4028
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 9
 3. 1
 4. 7
 5. 1
 6. 9
 7. 7
තව
4027
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. X
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 2
තව
4026
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 5
 3. 9
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 9
තව
4025
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 0
 3. 2
 4. 8
 5. 7
 6. 0
 7. 1
තව
4024
2019 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 5
 3. 1
 4. 7
 5. 4
 6. 6
 7. 0
තව
4023
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 2
 3. 7
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 2
තව
4022
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. K
 2. 5
 3. 3
 4. 5
 5. 4
 6. 5
 7. 9
තව
4021
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 9
 3. 7
 4. 6
 5. 2
 6. 5
 7. 5
තව
4020
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 5
 3. 8
 4. 4
 5. 5
 6. 0
 7. 1
තව
4019
2019 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 0
 3. 9
 4. 0
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව
4018
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 0
 3. 2
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 2
තව
4017
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. W
 2. 8
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 2
 7. 4
තව
4016
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 3
 3. 4
 4. 6
 5. 6
 6. 8
 7. 2
තව
4015
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 6
තව
4014
2019 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 6
 3. 0
 4. 9
 5. 4
 6. 7
 7. 1
තව
4013
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 6
 3. 6
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 6
තව
4012
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. D
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 1
 6. 8
 7. 8
තව
4011
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 4
 3. 8
 4. 4
 5. 2
 6. 8
 7. 4
තව
4010
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 0
 3. 4
 4. 5
 5. 5
 6. 1
 7. 9
තව
4009
2019 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 4
 3. 1
 4. 8
 5. 4
 6. 9
 7. 0
තව
4008
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 6
 3. 3
 4. 4
 5. 1
 6. 4
 7. 9
තව
4007
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. O
 2. 1
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 9
 7. 1
තව
4006
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 4
 3. 9
 4. 0
 5. 7
 6. 4
 7. 2
තව
4005
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 1
 6. 0
 7. 0
තව
4004
2019 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 3
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 5
 7. 7
තව
4003
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 3
 3. 4
 4. 2
 5. 3
 6. 3
 7. 9
තව
4002
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. D
 2. 6
 3. 2
 4. 1
 5. 9
 6. 2
 7. 5
තව
4001
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 6
 3. 0
 4. 0
 5. 8
 6. 6
 7. 2
තව
Best Web 2019 Logo