මහජන සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
4096
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. R
 2. 6
 3. 7
 4. 1
 5. 8
 6. 7
 7. 2
තව
4095
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 1
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 7
 7. 6
තව
4094
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 3
 4. 3
 5. 3
 6. 8
 7. 1
තව
4093
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 4
 3. 0
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 2
තව
4092
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 1
 6. 6
 7. 1
තව
4091
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 2
 3. 6
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 9
තව
4090
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 7
 3. 7
 4. 0
 5. 0
 6. 4
 7. 7
තව
4089
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 0
 3. 6
 4. 0
 5. 4
 6. 4
 7. 8
තව
4088
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 0
තව
4087
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 6
 7. 6
තව
4086
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. R
 2. 9
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 0
 7. 6
තව
4085
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 0
 3. 0
 4. 5
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව
4084
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 5
 3. 3
 4. 1
 5. 6
 6. 4
 7. 1
තව
4083
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 9
තව
4082
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 0
 6. 5
 7. 1
තව
4081
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 9
 4. 7
 5. 6
 6. 8
 7. 0
තව
4080
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 8
 3. 0
 4. 1
 5. 7
 6. 8
 7. 2
තව
4079
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 0
 6. 7
 7. 1
තව
4078
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 1
 3. 2
 4. 8
 5. 8
 6. 2
 7. 5
තව
4077
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 6
 3. 4
 4. 6
 5. 1
 6. 6
 7. 4
තව
4076
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. J
 2. 1
 3. 8
 4. 9
 5. 0
 6. 0
 7. 9
තව
4075
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 5
 3. 9
 4. 6
 5. 5
 6. 2
 7. 7
තව
4074
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 1
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 8
 7. 5
තව
4073
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 6
 3. 0
 4. 8
 5. 3
 6. 9
 7. 5
තව
4072
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 2
 3. 4
 4. 3
 5. 9
 6. 2
 7. 4
තව
4071
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 4
තව
4070
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 1
තව
4069
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 6
 3. 9
 4. 1
 5. 4
 6. 0
 7. 4
තව
4068
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 2
 3. 2
 4. 3
 5. 0
 6. 5
 7. 7
තව
4067
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 6
 3. 4
 4. 3
 5. 1
 6. 4
 7. 1
තව
4066
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. F
 2. 3
 3. 7
 4. 4
 5. 6
 6. 5
 7. 1
තව
4065
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 9
 6. 1
 7. 0
තව
4064
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 9
 6. 8
 7. 8
තව
4063
2019 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 7
 3. 3
 4. 0
 5. 9
 6. 2
 7. 7
තව
4062
2019 දෙසැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 7
 3. 3
 4. 5
 5. 6
 6. 0
 7. 6
තව
4061
2019 දෙසැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. H
 2. 4
 3. 4
 4. 0
 5. 0
 6. 5
 7. 9
තව
4060
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 1
 3. 0
 4. 3
 5. 1
 6. 6
 7. 4
තව
4059
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 1
 3. 9
 4. 2
 5. 0
 6. 3
 7. 3
තව
4058
2019 නොවැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 9
 3. 7
 4. 9
 5. 8
 6. 7
 7. 5
තව
4057
2019 නොවැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 1
 3. 3
 4. 1
 5. 0
 6. 5
 7. 3
තව
4056
2019 නොවැම්බර් මස, 25 වන සඳුදා
 1. O
 2. 5
 3. 9
 4. 2
 5. 2
 6. 6
 7. 1
තව
4055
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 1
 3. 7
 4. 4
 5. 0
 6. 7
 7. 5
තව
4054
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 4
 3. 5
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 1
තව
4053
2019 නොවැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 3
 3. 7
 4. 8
 5. 3
 6. 4
 7. 3
තව
4052
2019 නොවැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 7
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 6
 7. 0
තව
4051
2019 නොවැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 7
 3. 5
 4. 6
 5. 2
 6. 2
 7. 3
තව
4050
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 9
 6. 4
 7. 7
තව
4049
2019 නොවැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 5
 3. 3
 4. 2
 5. 7
 6. 9
 7. 8
තව
4048
2019 නොවැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 9
 3. 0
 4. 4
 5. 5
 6. 3
 7. 8
තව
4047
2019 නොවැම්බර් මස, 11 වන සඳුදා
 1. O
 2. 7
 3. 7
 4. 3
 5. 0
 6. 4
 7. 2
තව
4046
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 7
 6. 0
 7. 0
තව
4045
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 6
 3. 1
 4. 0
 5. 6
 6. 7
 7. 5
තව
4044
2019 නොවැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 9
 5. 3
 6. 7
 7. 7
තව
4043
2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 0
 3. 1
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 2
තව
4042
2019 නොවැම්බර් මස, 04 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 4
 7. 4
තව
4041
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 4
 6. 5
 7. 5
තව
4040
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 4
 3. 1
 4. 9
 5. 0
 6. 6
 7. 3
තව
4039
2019 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 3
 3. 7
 4. 8
 5. 6
 6. 5
 7. 6
තව
4038
2019 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 4
 3. 1
 4. 9
 5. 0
 6. 3
 7. 3
තව
4037
2019 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. X
 2. 4
 3. 9
 4. 6
 5. 3
 6. 2
 7. 3
තව
4036
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 1
 3. 6
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 8
තව
4035
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 2
 3. 0
 4. 8
 5. 7
 6. 9
 7. 0
තව
4034
2019 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 8
 3. 9
 4. 2
 5. 3
 6. 8
 7. 8
තව
4033
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 1
 3. 4
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 5
තව
4032
2019 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. L
 2. 5
 3. 8
 4. 1
 5. 7
 6. 5
 7. 5
තව
4031
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 7
 3. 0
 4. 3
 5. 4
 6. 9
 7. 5
තව
4030
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 7
 6. 4
 7. 7
තව
4029
2019 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 8
 3. 7
 4. 8
 5. 0
 6. 3
 7. 1
තව
4028
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 9
 3. 1
 4. 7
 5. 1
 6. 9
 7. 7
තව
4027
2019 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. X
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 2
තව
4026
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 5
 3. 9
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 9
තව
4025
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 0
 3. 2
 4. 8
 5. 7
 6. 0
 7. 1
තව
4024
2019 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 5
 3. 1
 4. 7
 5. 4
 6. 6
 7. 0
තව
4023
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 2
 3. 7
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 2
තව
4022
2019 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. K
 2. 5
 3. 3
 4. 5
 5. 4
 6. 5
 7. 9
තව
4021
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 9
 3. 7
 4. 6
 5. 2
 6. 5
 7. 5
තව
4020
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 5
 3. 8
 4. 4
 5. 5
 6. 0
 7. 1
තව
4019
2019 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 0
 3. 9
 4. 0
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව
4018
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 0
 3. 2
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 2
තව
4017
2019 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. W
 2. 8
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 2
 7. 4
තව
4016
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 3
 3. 4
 4. 6
 5. 6
 6. 8
 7. 2
තව
4015
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 6
තව
4014
2019 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 6
 3. 0
 4. 9
 5. 4
 6. 7
 7. 1
තව
4013
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 6
 3. 6
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 6
තව
4012
2019 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. D
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 1
 6. 8
 7. 8
තව
4011
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 4
 3. 8
 4. 4
 5. 2
 6. 8
 7. 4
තව
4010
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 0
 3. 4
 4. 5
 5. 5
 6. 1
 7. 9
තව
4009
2019 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 4
 3. 1
 4. 8
 5. 4
 6. 9
 7. 0
තව
4008
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 6
 3. 3
 4. 4
 5. 1
 6. 4
 7. 9
තව
4007
2019 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. O
 2. 1
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 9
 7. 1
තව
4006
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 4
 3. 9
 4. 0
 5. 7
 6. 4
 7. 2
තව
4005
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 1
 6. 0
 7. 0
තව
4004
2019 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 3
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 5
 7. 7
තව
4003
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 3
 3. 4
 4. 2
 5. 3
 6. 3
 7. 9
තව
4002
2019 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. D
 2. 6
 3. 2
 4. 1
 5. 9
 6. 2
 7. 5
තව
4001
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 6
 3. 0
 4. 0
 5. 8
 6. 6
 7. 2
තව
4000
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 0
 3. 2
 4. 1
 5. 6
 6. 8
 7. 5
 1. D
 2. 10
 3. 12
 4. 27
 5. 92
 1. 0
 2. 2
 3. 2
 4. 1
 5. 1
තව
3999
2019 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 5
 3. 8
 4. 0
 5. 9
 6. 2
 7. 1
තව
3998
2019 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 7
 3. 7
 4. 7
 5. 1
 6. 1
 7. 1
තව
3997
2019 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන සඳුදා
 1. H
 2. 1
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 1
 7. 4
තව
3996
2019 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 0
 3. 8
 4. 5
 5. 3
 6. 7
 7. 8
තව
3995
2019 අගෝස්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 8
 3. 4
 4. 6
 5. 7
 6. 5
 7. 3
තව
3994
2019 අගෝස්තු මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 0
 3. 3
 4. 0
 5. 2
 6. 4
 7. 4
තව
3993
2019 අගෝස්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 2
 3. 5
 4. 6
 5. 6
 6. 4
 7. 5
තව
3992
2019 අගෝස්තු මස, 26 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 4
 3. 6
 4. 2
 5. 8
 6. 6
 7. 3
තව
3991
2019 අගෝස්තු මස, 25 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 5
 3. 3
 4. 0
 5. 4
 6. 5
 7. 7
තව
3990
2019 අගෝස්තු මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 9
 3. 8
 4. 9
 5. 6
 6. 4
 7. 1
තව
3989
2019 අගෝස්තු මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 7
 6. 4
 7. 4
තව
3988
2019 අගෝස්තු මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 6
 3. 0
 4. 5
 5. 6
 6. 1
 7. 9
තව
3987
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 2
 3. 1
 4. 6
 5. 4
 6. 8
 7. 7
තව
3986
2019 අගෝස්තු මස, 19 වන සඳුදා
 1. N
 2. 1
 3. 9
 4. 0
 5. 6
 6. 1
 7. 2
තව
3985
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 2
 3. 6
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 2
තව
3984
2019 අගෝස්තු මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 5
 3. 4
 4. 4
 5. 4
 6. 1
 7. 4
තව
3983
2019 අගෝස්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 2
 3. 8
 4. 6
 5. 5
 6. 1
 7. 8
තව
3982
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 6
 3. 3
 4. 5
 5. 5
 6. 8
 7. 7
තව
3981
2019 අගෝස්තු මස, 12 වන සඳුදා
 1. J
 2. 0
 3. 9
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 7
තව
3980
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 3
 3. 6
 4. 7
 5. 2
 6. 7
 7. 2
තව
3979
2019 අගෝස්තු මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 2
තව
3978
2019 අගෝස්තු මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 6
 3. 6
 4. 1
 5. 7
 6. 7
 7. 6
තව
3977
2019 අගෝස්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 7
 3. 8
 4. 4
 5. 9
 6. 8
 7. 6
තව
3976
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 3
 5. 3
 6. 5
 7. 1
තව
3975
2019 අගෝස්තු මස, 05 වන සඳුදා
 1. K
 2. 7
 3. 1
 4. 5
 5. 3
 6. 8
 7. 2
තව
3974
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 9
 6. 2
 7. 2
තව
3973
2019 අගෝස්තු මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 7
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 6
 7. 2
තව
3972
2019 අගෝස්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 3
 3. 7
 4. 4
 5. 1
 6. 4
 7. 6
තව
3971
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 0
 3. 9
 4. 3
 5. 5
 6. 5
 7. 5
තව
3970
2019 ජූලි මස, 29 වන සඳුදා
 1. P
 2. 6
 3. 9
 4. 2
 5. 8
 6. 7
 7. 0
තව
3969
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 7
 3. 4
 4. 9
 5. 4
 6. 4
 7. 7
තව
3968
2019 ජූලි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 4
 3. 0
 4. 3
 5. 1
 6. 1
 7. 4
තව
3967
2019 ජූලි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 9
 6. 8
 7. 9
තව
3966
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 4
 3. 1
 4. 6
 5. 4
 6. 1
 7. 2
තව
3965
2019 ජූලි මස, 22 වන සඳුදා
 1. P
 2. 8
 3. 5
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 1
තව
3964
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 6
 3. 2
 4. 4
 5. 1
 6. 7
 7. 1
තව
3963
2019 ජූලි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 5
 3. 5
 4. 5
 5. 5
 6. 7
 7. 8
තව
3962
2019 ජූලි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 0
 6. 0
 7. 0
තව
3961
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 3
 3. 0
 4. 8
 5. 8
 6. 0
 7. 9
තව
3960
2019 ජූලි මස, 15 වන සඳුදා
 1. P
 2. 7
 3. 0
 4. 6
 5. 6
 6. 8
 7. 4
තව
3959
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 6
 3. 1
 4. 1
 5. 2
 6. 4
 7. 5
තව
3958
2019 ජූලි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 5
 3. 0
 4. 0
 5. 5
 6. 4
 7. 9
තව
3957
2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 8
 6. 7
 7. 3
තව
3956
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 7
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 5
තව
3955
2019 ජූලි මස, 08 වන සඳුදා
 1. V
 2. 9
 3. 0
 4. 1
 5. 0
 6. 8
 7. 4
තව
3954
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 1
 3. 9
 4. 7
 5. 1
 6. 0
 7. 0
තව
3953
2019 ජූලි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 2
 3. 4
 4. 2
 5. 3
 6. 5
 7. 1
තව
3952
2019 ජූලි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 0
 3. 1
 4. 1
 5. 3
 6. 9
 7. 8
තව
3951
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 7
 3. 7
 4. 5
 5. 8
 6. 1
 7. 8
තව
3950
2019 ජූලි මස, 01 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 9
 3. 8
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 7
තව
3949
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 4
 3. 4
 4. 3
 5. 4
 6. 4
 7. 4
තව
3948
2019 ජූනි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 3
 3. 3
 4. 8
 5. 4
 6. 2
 7. 0
තව
3947
2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 0
 3. 7
 4. 8
 5. 4
 6. 0
 7. 7
තව
3946
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 3
 3. 2
 4. 4
 5. 6
 6. 3
 7. 3
තව
3945
2019 ජූනි මස, 24 වන සඳුදා
 1. U
 2. 5
 3. 6
 4. 2
 5. 6
 6. 2
 7. 5
තව
3944
2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 9
 3. 0
 4. 9
 5. 1
 6. 4
 7. 9
තව
3943
2019 ජූනි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 7
 3. 5
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 4
තව
3942
2019 ජූනි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 6
 3. 2
 4. 0
 5. 8
 6. 9
 7. 6
තව
Best Web 2019 Logo