මහජන සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
4289
2020 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බදාදා
 1. M
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. 1
තව
4288
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 6
 3. 1
 4. 8
 5. 4
 6. 7
 7. 6
තව
4287
2020 ඔක්තෝබර් මස, 26 වන සඳුදා
 1. D
 2. 4
 3. 0
 4. 7
 5. 9
 6. 6
 7. 1
තව
4286
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 8
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 0
 7. 9
තව
4285
2020 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 9
 3. 7
 4. 2
 5. 7
 6. 6
 7. 3
තව
4284
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 0
 3. 4
 4. 4
 5. 1
 6. 1
 7. 3
තව
4283
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 1
 3. 8
 4. 2
 5. 5
 6. 7
 7. 9
තව
4282
2020 ඔක්තෝබර් මස, 21 වන බදාදා
 1. T
 2. 0
 3. 9
 4. 8
 5. 2
 6. 1
 7. 5
තව
4281
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 3
 3. 8
 4. 8
 5. 0
 6. 7
 7. 3
තව
4280
2020 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සඳුදා
 1. G
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 0
 6. 8
 7. 5
තව
4279
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 8
 3. 8
 4. 8
 5. 6
 6. 4
 7. 7
තව
4278
2020 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 3
 6. 3
 7. 0
තව
4277
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 8
 3. 3
 4. 9
 5. 6
 6. 4
 7. 2
තව
4276
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 8
 3. 4
 4. 1
 5. 3
 6. 7
 7. 9
තව
4275
2020 ඔක්තෝබර් මස, 14 වන බදාදා
 1. T
 2. 0
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 8
 7. 4
තව
4274
2020 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 1
 3. 8
 4. 5
 5. 8
 6. 2
 7. 1
තව
4273
2020 ඔක්තෝබර් මස, 12 වන සඳුදා
 1. C
 2. 9
 3. 8
 4. 2
 5. 2
 6. 0
 7. 7
තව
4272
2020 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 0
 3. 8
 4. 9
 5. 3
 6. 0
 7. 8
තව
4271
2020 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 5
 3. 9
 4. 7
 5. 3
 6. 2
 7. 3
තව
4270
2020 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 4
 3. 1
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 1
තව
4269
2020 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 2
 3. 0
 4. 5
 5. 6
 6. 1
 7. 0
තව
4268
2020 ඔක්තෝබර් මස, 07 වන බදාදා
 1. V
 2. 5
 3. 9
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 7
තව
4267
2020 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 6
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 9
 7. 2
තව
4266
2020 ඔක්තෝබර් මස, 05 වන සඳුදා
 1. W
 2. 5
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 0
 7. 8
තව
4265
2020 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 2
තව
4264
2020 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 3
 3. 5
 4. 5
 5. 7
 6. 6
 7. 3
තව
4263
2020 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 9
 3. 6
 4. 3
 5. 0
 6. 1
 7. 0
තව
4262
2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 7
 3. 0
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 8
තව
4261
2020 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. U
 2. 1
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 0
 7. 0
තව
4260
2020 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 3
 3. 5
 4. 9
 5. 2
 6. 9
 7. 5
තව
4259
2020 සැප්තැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. O
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 5. 9
 6. 8
 7. 2
තව
4258
2020 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 6
 3. 7
 4. 4
 5. 9
 6. 6
 7. 3
තව
4257
2020 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 5
 3. 2
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 6
 1. 47
 2. 15
 3. 51
 4. 53
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. 4
තව
4256
2020 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 7
 3. 2
 4. 8
 5. 9
 6. 5
 7. 6
තව
4255
2020 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 3
 5. 3
 6. 2
 7. 6
තව
4254
2020 සැප්තැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. Z
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 0
තව
4253
2020 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 8
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 8
 7. 3
තව
4252
2020 සැප්තැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. X
 2. 9
 3. 2
 4. 9
 5. 9
 6. 5
 7. 8
තව
4251
2020 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 3
 3. 6
 4. 3
 5. 4
 6. 2
 7. 2
තව
4250
2020 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. G
 2. 8
 3. 2
 4. 8
 5. 0
 6. 0
 7. 1
තව
4249
2020 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 2
 3. 8
 4. 6
 5. 3
 6. 5
 7. 2
තව
4248
2020 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 1
 3. 3
 4. 1
 5. 5
 6. 7
 7. 8
තව
4247
2020 සැප්තැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. M
 2. 6
 3. 8
 4. 6
 5. 2
 6. 1
 7. 8
තව
4246
2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 5
 3. 7
 4. 6
 5. 3
 6. 4
 7. 5
තව
4245
2020 සැප්තැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. A
 2. 3
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 7
 7. 6
තව
4244
2020 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 8
 5. 9
 6. 7
 7. 8
තව
4243
2020 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. X
 2. 3
 3. 0
 4. 5
 5. 3
 6. 0
 7. 9
තව
4242
2020 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 9
 3. 0
 4. 9
 5. 6
 6. 9
 7. 6
තව
4241
2020 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 6
 6. 5
 7. 9
තව
4240
2020 සැප්තැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. Z
 2. 2
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. 8
 7. 2
තව
4239
2020 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 9
 3. 0
 4. 3
 5. 6
 6. 1
 7. 1
තව
4238
2020 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. E
 2. 1
 3. 0
 4. 1
 5. 3
 6. 7
 7. 9
තව
4237
2020 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 7
 3. 7
 4. 5
 5. 3
 6. 1
 7. 9
තව
4236
2020 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. W
 2. 5
 3. 5
 4. 0
 5. 8
 6. 8
 7. 5
තව
4235
2020 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 6
 3. 1
 4. 4
 5. 2
 6. 2
 7. 5
තව
4234
2020 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 4
 3. 9
 4. 2
 5. 0
 6. 8
 7. 3
තව
4233
2020 සැප්තැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. K
 2. 6
 3. 5
 4. 9
 5. 5
 6. 1
 7. 0
තව
4232
2020 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 4
 3. 8
 4. 6
 5. 7
 6. 3
 7. 3
තව
4231
2020 අගෝස්තු මස, 31 වන සඳුදා
 1. F
 2. 1
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 3
 7. 8
තව
4230
2020 අගෝස්තු මස, 30 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 5
 3. 2
 4. 5
 5. 1
 6. 6
 7. 0
තව
4229
2020 අගෝස්තු මස, 29 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 7
 3. 1
 4. 5
 5. 6
 6. 2
 7. 8
තව
4228
2020 අගෝස්තු මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 4
 3. 8
 4. 2
 5. 5
 6. 0
 7. 7
තව
4227
2020 අගෝස්තු මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 1
 3. 7
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 9
තව
4226
2020 අගෝස්තු මස, 26 වන බදාදා
 1. V
 2. 5
 3. 4
 4. 6
 5. 1
 6. 5
 7. 9
තව
4225
2020 අගෝස්තු මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 0
 6. 2
 7. 6
තව
4224
2020 අගෝස්තු මස, 24 වන සඳුදා
 1. U
 2. 1
 3. 2
 4. 6
 5. 8
 6. 6
 7. 3
තව
4223
2020 අගෝස්තු මස, 23 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 7
 3. 3
 4. 3
 5. 3
 6. 2
 7. 1
තව
4222
2020 අගෝස්තු මස, 22 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 4
 3. 9
 4. 5
 5. 5
 6. 0
 7. 3
තව
4221
2020 අගෝස්තු මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 3
 3. 3
 4. 9
 5. 6
 6. 7
 7. 8
තව
4220
2020 අගෝස්තු මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 2
 3. 1
 4. 8
 5. 1
 6. 7
 7. 8
තව
4219
2020 අගෝස්තු මස, 19 වන බදාදා
 1. G
 2. 4
 3. 7
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 5
තව
4218
2020 අගෝස්තු මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 9
 3. 0
 4. 9
 5. 8
 6. 8
 7. 9
තව
4217
2020 අගෝස්තු මස, 17 වන සඳුදා
 1. Q
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 9
 6. 0
 7. 2
තව
4216
2020 අගෝස්තු මස, 16 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 2
 3. 8
 4. 1
 5. 1
 6. 7
 7. 9
තව
4215
2020 අගෝස්තු මස, 15 වන සෙනසුරාදා
 1. D
 2. 9
 3. 0
 4. 4
 5. 8
 6. 8
 7. 7
තව
4214
2020 අගෝස්තු මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 7
 6. 5
 7. 4
තව
4213
2020 අගෝස්තු මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 2
 6. 8
 7. 4
තව
4212
2020 අගෝස්තු මස, 12 වන බදාදා
 1. N
 2. 2
 3. 7
 4. 8
 5. 0
 6. 4
 7. 9
තව
4211
2020 අගෝස්තු මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 3
තව
4210
2020 අගෝස්තු මස, 10 වන සඳුදා
 1. T
 2. 5
 3. 0
 4. 3
 5. 6
 6. 7
 7. 1
තව
4209
2020 අගෝස්තු මස, 09 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 0
 6. 1
 7. 2
තව
4208
2020 අගෝස්තු මස, 08 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 9
 3. 1
 4. 2
 5. 4
 6. 7
 7. 5
තව
4207
2020 අගෝස්තු මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 6
 3. 6
 4. 8
 5. 6
 6. 2
 7. 6
තව
4206
2020 අගෝස්තු මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. R
 2. 0
 3. 3
 4. 6
 5. 3
 6. 3
 7. 2
තව
4205
2020 අගෝස්තු මස, 05 වන බදාදා
 1. F
 2. 5
 3. 1
 4. 1
 5. 5
 6. 9
 7. 9
තව
4204
2020 අගෝස්තු මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 8
 3. 1
 4. 7
 5. 4
 6. 4
 7. 3
තව
4203
2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා
 1. L
 2. 2
 3. 1
 4. 8
 5. 8
 6. 3
 7. 9
තව
4202
2020 අගෝස්තු මස, 02 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 3
 3. 4
 4. 2
 5. 9
 6. 1
 7. 8
තව
4201
2020 අගෝස්තු මස, 01 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 1
 3. 0
 4. 1
 5. 4
 6. 0
 7. 9
තව
4200
2020 ජූලි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 8
 6. 1
 7. 7
තව
4199
2020 ජූලි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 9
 3. 8
 4. 0
 5. 8
 6. 1
 7. 2
තව
4198
2020 ජූලි මස, 29 වන බදාදා
 1. O
 2. 4
 3. 4
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 8
තව
4197
2020 ජූලි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. V
 2. 1
 3. 5
 4. 6
 5. 0
 6. 1
 7. 2
තව
4196
2020 ජූලි මස, 27 වන සඳුදා
 1. N
 2. 0
 3. 9
 4. 3
 5. 6
 6. 5
 7. 1
තව
4195
2020 ජූලි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 7
තව
4194
2020 ජූලි මස, 25 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 6
 3. 0
 4. 6
 5. 1
 6. 3
 7. 1
තව
4193
2020 ජූලි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 7
 3. 6
 4. 0
 5. 3
 6. 9
 7. 5
තව
4192
2020 ජූලි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 9
 6. 4
 7. 9
තව
4191
2020 ජූලි මස, 22 වන බදාදා
 1. Q
 2. 4
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 1
 7. 5
තව
4190
2020 ජූලි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 1
 3. 6
 4. 5
 5. 3
 6. 3
 7. 3
තව
4189
2020 ජූලි මස, 20 වන සඳුදා
 1. E
 2. 6
 3. 8
 4. 3
 5. 2
 6. 1
 7. 4
තව
4188
2020 ජූලි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 5
 3. 6
 4. 6
 5. 3
 6. 7
 7. 9
තව
4187
2020 ජූලි මස, 18 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 2
 3. 9
 4. 3
 5. 7
 6. 0
 7. 0
තව
4186
2020 ජූලි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 3
 3. 9
 4. 6
 5. 6
 6. 7
 7. 8
තව
4185
2020 ජූලි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 0
 3. 0
 4. 4
 5. 4
 6. 2
 7. 8
තව
4184
2020 ජූලි මස, 15 වන බදාදා
 1. L
 2. 1
 3. 9
 4. 7
 5. 9
 6. 5
 7. 1
තව
4183
2020 ජූලි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 5
 3. 3
 4. 0
 5. 9
 6. 8
 7. 9
තව
4182
2020 ජූලි මස, 13 වන සඳුදා
 1. X
 2. 5
 3. 8
 4. 6
 5. 9
 6. 9
 7. 8
තව
4181
2020 ජූලි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 0
 3. 2
 4. 5
 5. 6
 6. 8
 7. 5
තව
4180
2020 ජූලි මස, 11 වන සෙනසුරාදා
 1. O
 2. 9
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 7
 7. 5
තව
4179
2020 ජූලි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 2
 3. 5
 4. 3
 5. 8
 6. 0
 7. 0
තව
4178
2020 ජූලි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 9
 3. 8
 4. 7
 5. 3
 6. 0
 7. 6
තව
4177
2020 ජූලි මස, 08 වන බදාදා
 1. K
 2. 6
 3. 0
 4. 9
 5. 9
 6. 3
 7. 6
තව
4176
2020 ජූලි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 3
 3. 6
 4. 6
 5. 2
 6. 9
 7. 3
තව
4175
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. F
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 7
 6. 0
 7. 3
තව
4174
2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 8
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 2
තව
4173
2020 ජූලි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 3
 4. 9
 5. 4
 6. 0
 7. 5
තව
4172
2020 ජූලි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 3
 3. 6
 4. 7
 5. 0
 6. 5
 7. 0
තව
4171
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 7
 3. 8
 4. 3
 5. 3
 6. 4
 7. 5
තව
4170
2020 ජූනි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 5
 3. 1
 4. 5
 5. 2
 6. 3
 7. 9
තව
4169
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 4
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 1
තව
4168
2020 ජූනි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 5
 3. 9
 4. 2
 5. 4
 6. 7
 7. 0
තව
4167
2020 ජූනි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 5
 6. 5
 7. 7
තව
4166
2020 ජූනි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 4
 3. 9
 4. 3
 5. 7
 6. 4
 7. 9
තව
4165
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 7
 3. 6
 4. 5
 5. 9
 6. 0
 7. 8
තව
4164
2020 ජූනි මස, 24 වන බදාදා
 1. X
 2. 4
 3. 7
 4. 5
 5. 2
 6. 0
 7. 8
තව
4163
2020 ජූනි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 5
 3. 4
 4. 4
 5. 6
 6. 4
 7. 3
තව
4162
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 7
 5. 1
 6. 5
 7. 6
තව
4161
2020 ජූනි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 5
 3. 2
 4. 0
 5. 3
 6. 8
 7. 2
තව
4160
2020 ජූනි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 5
 3. 5
 4. 8
 5. 4
 6. 8
 7. 2
තව
4159
2020 ජූනි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 3
 3. 3
 4. 3
 5. 2
 6. 8
 7. 2
තව
4158
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 5
 3. 8
 4. 6
 5. 5
 6. 2
 7. 1
තව
4157
2020 ජූනි මස, 17 වන බදාදා
 1. D
 2. 1
 3. 7
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 8
තව
4156
2020 ජූනි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 5
 3. 3
 4. 6
 5. 1
 6. 2
 7. 7
තව
4155
2020 ජූනි මස, 15 වන සඳුදා
 1. D
 2. 4
 3. 6
 4. 8
 5. 2
 6. 7
 7. 2
තව
4154
2020 ජූනි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 0
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 7
 7. 6
තව
4153
2020 ජූනි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 1
 3. 0
 4. 5
 5. 5
 6. 9
 7. 3
තව
4152
2020 ජූනි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 6
 3. 9
 4. 9
 5. 7
 6. 0
 7. 9
තව
4151
2020 ජූනි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 3
 3. 5
 4. 8
 5. 6
 6. 3
 7. 4
තව
4150
2020 ජූනි මස, 10 වන බදාදා
 1. Y
 2. 9
 3. 6
 4. 7
 5. 4
 6. 1
 7. 4
තව
4149
2020 ජූනි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 5
 3. 7
 4. 2
 5. 7
 6. 0
 7. 0
තව
4148
2020 ජූනි මස, 08 වන සඳුදා
 1. J
 2. 9
 3. 9
 4. 8
 5. 2
 6. 7
 7. 4
තව
4147
2020 ජූනි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 2
 3. 0
 4. 7
 5. 3
 6. 8
 7. 2
තව
4146
2020 ජූනි මස, 03 වන බදාදා
 1. A
 2. 9
 3. 4
 4. 3
 5. 8
 6. 2
 7. 4
තව
4145
2020 ජූනි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 0
 3. 6
 4. 0
 5. 3
 6. 9
 7. 1
තව
4144
2020 ජූනි මස, 01 වන සඳුදා
 1. R
 2. 4
 3. 9
 4. 5
 5. 3
 6. 8
 7. 9
තව
4143
2020 මැයි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 2
 3. 1
 4. 1
 5. 4
 6. 6
 7. 6
තව
4142
2020 මැයි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 7
 3. 9
 4. 4
 5. 9
 6. 4
 7. 2
තව
4141
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 5
 3. 5
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 8
තව
4140
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 4
 3. 3
 4. 0
 5. 8
 6. 1
 7. 8
තව
4139
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 3
 3. 8
 4. 2
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව