මහජන සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
4175
2020 ජූලි මස, 06 වන සඳුදා
 1. F
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 7
 6. 0
 7. 3
තව
4174
2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 8
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 2
තව
4173
2020 ජූලි මස, 04 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 3
 4. 9
 5. 4
 6. 0
 7. 5
තව
4172
2020 ජූලි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 3
 3. 6
 4. 7
 5. 0
 6. 5
 7. 0
තව
4171
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 7
 3. 8
 4. 3
 5. 3
 6. 4
 7. 5
තව
4170
2020 ජූනි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 5
 3. 1
 4. 5
 5. 2
 6. 3
 7. 9
තව
4169
2020 ජූනි මස, 29 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 4
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 1
තව
4168
2020 ජූනි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 5
 3. 9
 4. 2
 5. 4
 6. 7
 7. 0
තව
4167
2020 ජූනි මස, 27 වන සෙනසුරාදා
 1. A
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 5
 6. 5
 7. 7
තව
4166
2020 ජූනි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 4
 3. 9
 4. 3
 5. 7
 6. 4
 7. 9
තව
4165
2020 ජූනි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 7
 3. 6
 4. 5
 5. 9
 6. 0
 7. 8
තව
4164
2020 ජූනි මස, 24 වන බදාදා
 1. X
 2. 4
 3. 7
 4. 5
 5. 2
 6. 0
 7. 8
තව
4163
2020 ජූනි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 5
 3. 4
 4. 4
 5. 6
 6. 4
 7. 3
තව
4162
2020 ජූනි මස, 22 වන සඳුදා
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 7
 5. 1
 6. 5
 7. 6
තව
4161
2020 ජූනි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 5
 3. 2
 4. 0
 5. 3
 6. 8
 7. 2
තව
4160
2020 ජූනි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 5
 3. 5
 4. 8
 5. 4
 6. 8
 7. 2
තව
4159
2020 ජූනි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 3
 3. 3
 4. 3
 5. 2
 6. 8
 7. 2
තව
4158
2020 ජූනි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 5
 3. 8
 4. 6
 5. 5
 6. 2
 7. 1
තව
4157
2020 ජූනි මස, 17 වන බදාදා
 1. D
 2. 1
 3. 7
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 8
තව
4156
2020 ජූනි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 5
 3. 3
 4. 6
 5. 1
 6. 2
 7. 7
තව
4155
2020 ජූනි මස, 15 වන සඳුදා
 1. D
 2. 4
 3. 6
 4. 8
 5. 2
 6. 7
 7. 2
තව
4154
2020 ජූනි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 0
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 7
 7. 6
තව
4153
2020 ජූනි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. T
 2. 1
 3. 0
 4. 5
 5. 5
 6. 9
 7. 3
තව
4152
2020 ජූනි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 6
 3. 9
 4. 9
 5. 7
 6. 0
 7. 9
තව
4151
2020 ජූනි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 3
 3. 5
 4. 8
 5. 6
 6. 3
 7. 4
තව
4150
2020 ජූනි මස, 10 වන බදාදා
 1. Y
 2. 9
 3. 6
 4. 7
 5. 4
 6. 1
 7. 4
තව
4149
2020 ජූනි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 5
 3. 7
 4. 2
 5. 7
 6. 0
 7. 0
තව
4148
2020 ජූනි මස, 08 වන සඳුදා
 1. J
 2. 9
 3. 9
 4. 8
 5. 2
 6. 7
 7. 4
තව
4147
2020 ජූනි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 2
 3. 0
 4. 7
 5. 3
 6. 8
 7. 2
තව
4146
2020 ජූනි මස, 03 වන බදාදා
 1. A
 2. 9
 3. 4
 4. 3
 5. 8
 6. 2
 7. 4
තව
4145
2020 ජූනි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 0
 3. 6
 4. 0
 5. 3
 6. 9
 7. 1
තව
4144
2020 ජූනි මස, 01 වන සඳුදා
 1. R
 2. 4
 3. 9
 4. 5
 5. 3
 6. 8
 7. 9
තව
4143
2020 මැයි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 2
 3. 1
 4. 1
 5. 4
 6. 6
 7. 6
තව
4142
2020 මැයි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 7
 3. 9
 4. 4
 5. 9
 6. 4
 7. 2
තව
4141
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 5
 3. 5
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 8
තව
4140
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 4
 3. 3
 4. 0
 5. 8
 6. 1
 7. 8
තව
4139
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 3
 3. 8
 4. 2
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව
4138
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 4
 3. 6
 4. 6
 5. 7
 6. 7
 7. 5
තව
4137
2020 මාර්තු මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 8
 3. 1
 4. 0
 5. 1
 6. 9
 7. 8
තව
4136
2020 මාර්තු මස, 16 වන සඳුදා
 1. U
 2. 0
 3. 3
 4. 1
 5. 0
 6. 1
 7. 4
තව
4135
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 0
 3. 7
 4. 0
 5. 4
 6. 3
 7. 3
තව
4134
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 2
 3. 2
 4. 6
 5. 0
 6. 5
 7. 8
තව
4133
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 8
 3. 9
 4. 3
 5. 8
 6. 2
 7. 6
තව
4132
2020 මාර්තු මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 5
 3. 2
 4. 8
 5. 3
 6. 6
 7. 5
තව
4131
2020 මාර්තු මස, 09 වන සඳුදා
 1. W
 2. 8
 3. 4
 4. 4
 5. 3
 6. 9
 7. 6
තව
4130
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 7
 3. 6
 4. 3
 5. 5
 6. 2
 7. 2
තව
4129
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 2
 3. 6
 4. 7
 5. 0
 6. 6
 7. 5
තව
4128
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 3
 3. 8
 4. 0
 5. 5
 6. 8
 7. 3
තව
4127
2020 මාර්තු මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 2
තව
4126
2020 මාර්තු මස, 02 වන සඳුදා
 1. C
 2. 7
 3. 1
 4. 4
 5. 3
 6. 6
 7. 6
තව
4125
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 3
 6. 1
 7. 8
තව
4124
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 1
 3. 6
 4. 6
 5. 1
 6. 1
 7. 0
තව
4123
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. C
 2. 5
 3. 5
 4. 4
 5. 6
 6. 7
 7. 0
තව
4122
2020 පෙබරවාරි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. J
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 8
 6. 8
 7. 5
තව
4121
2020 පෙබරවාරි මස, 24 වන සඳුදා
 1. H
 2. 3
 3. 2
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 7
තව
4120
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 7
 3. 3
 4. 8
 5. 9
 6. 2
 7. 4
තව
4119
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 2
 3. 1
 4. 2
 5. 8
 6. 8
 7. 0
තව
4118
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. W
 2. 8
 3. 4
 4. 3
 5. 3
 6. 7
 7. 7
තව
4117
2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. F
 2. 8
 3. 3
 4. 5
 5. 6
 6. 1
 7. 9
තව
4116
2020 පෙබරවාරි මස, 17 වන සඳුදා
 1. L
 2. 5
 3. 2
 4. 1
 5. 2
 6. 8
 7. 0
තව
4115
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 8
 3. 2
 4. 7
 5. 3
 6. 8
 7. 9
තව
4114
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 7
 3. 3
 4. 5
 5. 9
 6. 4
 7. 9
තව
4113
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. N
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 9
 6. 3
 7. 6
තව
4112
2020 පෙබරවාරි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 7
 3. 5
 4. 1
 5. 6
 6. 4
 7. 2
තව
4111
2020 පෙබරවාරි මස, 10 වන සඳුදා
 1. M
 2. 3
 3. 2
 4. 4
 5. 7
 6. 1
 7. 7
තව
4110
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 5
 3. 2
 4. 5
 5. 4
 6. 6
 7. 3
තව
4109
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 2
 6. 0
 7. 1
තව
4108
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 0
 3. 3
 4. 6
 5. 1
 6. 8
 7. 1
තව
4107
2020 පෙබරවාරි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 0
 3. 3
 4. 4
 5. 2
 6. 3
 7. 2
තව
4106
2020 පෙබරවාරි මස, 03 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 2
 3. 2
 4. 6
 5. 8
 6. 4
 7. 5
තව
4105
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 5
 3. 0
 4. 1
 5. 0
 6. 3
 7. 3
තව
4104
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 7
 3. 1
 4. 0
 5. 9
 6. 1
 7. 8
තව
4103
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 0
 6. 6
 7. 8
තව
4102
2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. U
 2. 7
 3. 4
 4. 9
 5. 9
 6. 7
 7. 2
තව
4101
2020 ජනවාරි මස, 27 වන සඳුදා
 1. U
 2. 6
 3. 3
 4. 6
 5. 8
 6. 3
 7. 8
තව
4100
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 3
 3. 5
 4. 5
 5. 5
 6. 9
 7. 7
තව
4099
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 9
 3. 2
 4. 5
 5. 7
 6. 9
 7. 1
තව
4098
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 0
 3. 3
 4. 7
 5. 5
 6. 3
 7. 0
තව
4097
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 9
 3. 9
 4. 1
 5. 8
 6. 7
 7. 1
තව
4096
2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා
 1. R
 2. 6
 3. 7
 4. 1
 5. 8
 6. 7
 7. 2
තව
4095
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 1
 3. 6
 4. 9
 5. 5
 6. 7
 7. 6
තව
4094
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 6
 3. 3
 4. 3
 5. 3
 6. 8
 7. 1
තව
4093
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 4
 3. 0
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 2
තව
4092
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. C
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 1
 6. 6
 7. 1
තව
4091
2020 ජනවාරි මස, 13 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 2
 3. 6
 4. 4
 5. 9
 6. 9
 7. 9
තව
4090
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 7
 3. 7
 4. 0
 5. 0
 6. 4
 7. 7
තව
4089
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 0
 3. 6
 4. 0
 5. 4
 6. 4
 7. 8
තව
4088
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 8
 6. 5
 7. 0
තව
4087
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 6
 7. 6
තව
4086
2020 ජනවාරි මස, 06 වන සඳුදා
 1. R
 2. 9
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 0
 7. 6
තව
4085
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 0
 3. 0
 4. 5
 5. 9
 6. 6
 7. 8
තව
4084
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 5
 3. 3
 4. 1
 5. 6
 6. 4
 7. 1
තව
4083
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 9
තව
4082
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 8
 3. 1
 4. 8
 5. 0
 6. 5
 7. 1
තව
4081
2019 දෙසැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. A
 2. 9
 3. 9
 4. 7
 5. 6
 6. 8
 7. 0
තව
4080
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 8
 3. 0
 4. 1
 5. 7
 6. 8
 7. 2
තව
4079
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 0
 6. 7
 7. 1
තව
4078
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 1
 3. 2
 4. 8
 5. 8
 6. 2
 7. 5
තව
4077
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. A
 2. 6
 3. 4
 4. 6
 5. 1
 6. 6
 7. 4
තව
4076
2019 දෙසැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. J
 2. 1
 3. 8
 4. 9
 5. 0
 6. 0
 7. 9
තව
4075
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 5
 3. 9
 4. 6
 5. 5
 6. 2
 7. 7
තව
4074
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 1
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 8
 7. 5
තව
4073
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 6
 3. 0
 4. 8
 5. 3
 6. 9
 7. 5
තව
4072
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 2
 3. 4
 4. 3
 5. 9
 6. 2
 7. 4
තව
4071
2019 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 9
 3. 6
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 4
තව
4070
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 4
 3. 2
 4. 8
 5. 7
 6. 5
 7. 1
තව
4069
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 6
 3. 9
 4. 1
 5. 4
 6. 0
 7. 4
තව
4068
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. V
 2. 2
 3. 2
 4. 3
 5. 0
 6. 5
 7. 7
තව
4067
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 6
 3. 4
 4. 3
 5. 1
 6. 4
 7. 1
තව
4066
2019 දෙසැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. F
 2. 3
 3. 7
 4. 4
 5. 6
 6. 5
 7. 1
තව
4065
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 9
 6. 1
 7. 0
තව
4064
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 9
 6. 8
 7. 8
තව
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 33,593,644.00