නවතම ප්‍රතිඵල: 718

වාරය: 718

දිනය: 2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 18,795,860.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
38
රු. 76,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
155
රු. 31,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1828
රු. 182,800.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
2317
රු. 139,020.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
25269
රු. 505,380.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
9317
රු. 186,340.00
එකතුව
38926
1,140,540.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00