නවතම ප්‍රතිඵල: 703

වාරය: 703

දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා

  1. වෘශ්චික
  2. 04
  3. 35
  4. 47
  5. 69
  6. තව
<< සියල්ල බලන්න >>

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 17,355,320.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
66
රු. 132,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
347
රු. 69,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3555
රු. 355,500.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4739
රු. 284,340.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
52944
රු. 1,058,880.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19413
රු. 388,260.00
එකතුව
81072
2,368,380.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00