නවතම ප්‍රතිඵල: 654

වාරය: 654

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා

 1. කන්‍යා
 2. 03
 3. 05
 4. 69
 5. 70
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 12,484,132.00
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  0
  රු. 0.00
  2 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 10,000.00
  8
  රු. 80,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  62
  රු. 124,000.00
  4 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 200.00
  315
  රු. 63,000.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  3891
  රු. 389,100.00
  6 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 60.00
  5207
  රු. 312,420.00
  7 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  56279
  රු. 1,125,580.00
  8 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  20785
  රු. 415,700.00
  එකතුව
  86547
  2,509,800.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo