නවතම ප්‍රතිඵල: 653

වාරය: 653

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,313,543.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
101
රු. 202,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
411
රු. 82,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4543
රු. 454,300.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
6068
රු. 364,080.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
66759
රු. 1,335,180.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
24583
රු. 491,660.00
එකතුව
102469
2,969,420.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00