• අඟහරුවාදා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 16,497,390.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


Tickets are now Invalid.

නවතම ප්‍රතිඵල: 649

වාරය: 649

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,866,651.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
79
රු. 158,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
400
රු. 80,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4094
රු. 409,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5512
රු. 330,720.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
60677
රු. 1,213,540.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22475
රු. 449,500.00
එකතුව
93243
3,691,160.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo