නවතම ප්‍රතිඵල: 586

වාරය: 586

දිනය: 2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,491,099.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
6
රු. 60,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
73
රු. 146,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
342
රු. 68,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3517
රු. 351,700.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4924
රු. 295,440.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
53133
රු. 1,062,660.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19486
රු. 389,720.00
එකතුව
81481
2,373,920.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo