නවතම ප්‍රතිඵල: 584

වාරය: 584

දිනය: 2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,337,427.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
78
රු. 156,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
399
රු. 79,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4139
රු. 413,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5626
රු. 337,560.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
61793
රු. 1,235,860.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22821
රු. 456,420.00
එකතුව
94866
2,779,540.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo