නවතම ප්‍රතිඵල: 581

වාරය: 581

දිනය: 2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,014,268.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
85
රු. 170,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
406
රු. 81,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4437
රු. 443,700.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5829
රු. 349,740.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
65575
රු. 1,311,500.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
24296
රු. 485,920.00
එකතුව
100636
2,922,060.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo