නවතම ප්‍රතිඵල: 580

වාරය: 580

දිනය: 2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා

 1. වෘශ්චික
 2. 21
 3. 23
 4. 53
 5. 66
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 12,014,268.50
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  1
  රු. 1,000,000.00
  2 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 10,000.00
  3
  රු. 30,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  67
  රු. 134,000.00
  4 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 200.00
  315
  රු. 63,000.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  3549
  රු. 354,900.00
  6 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 60.00
  4780
  රු. 286,800.00
  7 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  51850
  රු. 1,037,000.00
  8 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  19205
  රු. 384,100.00
  එකතුව
  79770
  3,289,800.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo