නවතම ප්‍රතිඵල: 574

වාරය: 574

දිනය: 2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,132,465.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
76
රු. 152,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
337
රු. 67,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3478
රු. 347,800.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4641
රු. 278,460.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
51620
රු. 1,032,400.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19167
රු. 383,340.00
එකතුව
79324
2,311,400.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo