නවතම ප්‍රතිඵල: 572

වාරය: 572

දිනය: 2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,906,677.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
8
රු. 80,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
57
රු. 114,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
220
රු. 44,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2242
රු. 224,200.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
3038
රු. 182,280.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
33508
රු. 670,160.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
12351
රු. 247,020.00
එකතුව
51424
1,561,660.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo