නවතම ප්‍රතිඵල: 571

වාරය: 571

දිනය: 2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,779,847.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
6
රු. 60,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
69
රු. 138,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
315
රු. 63,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3546
රු. 354,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4615
රු. 276,900.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
51286
රු. 1,025,720.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18917
රු. 378,340.00
එකතුව
78754
2,296,560.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo