නවතම ප්‍රතිඵල: 568

වාරය: 568

දිනය: 2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,328,211.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
62
රු. 124,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
331
රු. 66,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3563
රු. 356,300.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4505
රු. 270,300.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
51056
රු. 1,021,120.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19009
රු. 380,180.00
එකතුව
78531
2,268,100.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo