නවතම ප්‍රතිඵල: 566

වාරය: 566

දිනය: 2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
6
රු. 60,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
90
රු. 180,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
395
රු. 79,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4389
රු. 438,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5972
රු. 358,320.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
64204
රු. 1,284,080.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23667
රු. 473,340.00
එකතුව
98723
2,873,640.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo