නවතම ප්‍රතිඵල: 565

වාරය: 565

දිනය: 2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
63
රු. 126,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
325
රු. 65,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3406
රු. 340,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4707
රු. 282,420.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50081
රු. 1,001,620.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18400
රු. 368,000.00
එකතුව
76985
3,203,640.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo