නවතම ප්‍රතිඵල: 564

වාරය: 564

දිනය: 2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා

 1. වෘශ්චික
 2. 24
 3. 28
 4. 31
 5. 38
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 10,000,000.00
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  1
  රු. 1,000,000.00
  2 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 10,000.00
  6
  රු. 60,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  84
  රු. 168,000.00
  4 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 200.00
  416
  රු. 83,200.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  4284
  රු. 428,400.00
  6 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 60.00
  5662
  රු. 339,720.00
  7 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  63411
  රු. 1,268,220.00
  8 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  23616
  රු. 472,320.00
  එකතුව
  97480
  3,819,860.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo