නවතම ප්‍රතිඵල: 562

වාරය: 562

දිනය: 2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 13,611,432.20
1
රු. 13,611,432.20
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
56
රු. 112,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
311
රු. 62,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3384
රු. 338,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4541
රු. 272,460.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50160
රු. 1,003,200.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18584
රු. 371,680.00
එකතුව
77042
15,821,372.20
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo