නවතම ප්‍රතිඵල: 560

වාරය: 560

දිනය: 2019 ජූනි මස, 18 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 18 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 13,451,830.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
90
රු. 180,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
413
රු. 82,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4266
රු. 426,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5673
රු. 340,380.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
62538
රු. 1,250,760.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22940
රු. 458,800.00
එකතුව
95930
3,829,140.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo