නවතම ප්‍රතිඵල: 559

වාරය: 559

දිනය: 2019 ජූනි මස, 16 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 16 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 13,451,830.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
1
රු. 10,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
26
රු. 52,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
159
රු. 31,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1616
රු. 161,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
2222
රු. 133,320.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23874
රු. 477,480.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
8862
රු. 177,240.00
එකතුව
36761
2,043,440.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo