නවතම ප්‍රතිඵල: 558

වාරය: 558

දිනය: 2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 07
 4. 10
 5. 35
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 13,300,616.20
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  0
  රු. 0.00
  2 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 10,000.00
  7
  රු. 70,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  93
  රු. 186,000.00
  4 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 200.00
  402
  රු. 80,400.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  4207
  රු. 420,700.00
  6 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 60.00
  5744
  රු. 344,640.00
  7 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  61859
  රු. 1,237,180.00
  8 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  22753
  රු. 455,060.00
  එකතුව
  95065
  2,793,980.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo