නවතම ප්‍රතිඵල: 557

වාරය: 557

දිනය: 2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 13,127,686.70
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
70
රු. 140,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
413
රු. 82,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4223
රු. 422,300.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5566
රු. 333,960.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
62147
රු. 1,242,940.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22957
රු. 459,140.00
එකතුව
95379
2,710,940.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo