නවතම ප්‍රතිඵල: 556

වාරය: 556

දිනය: 2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා

 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 33
 4. 41
 5. 45
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 13,127,686.70
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  1
  රු. 1,000,000.00
  2 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 10,000.00
  7
  රු. 70,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  54
  රු. 108,000.00
  4 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 200.00
  304
  රු. 60,800.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  3337
  රු. 333,700.00
  6 වැනි
  ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 60.00
  4453
  රු. 267,180.00
  7 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  49355
  රු. 987,100.00
  8 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  18374
  රු. 367,480.00
  එකතුව
  75885
  3,194,260.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo