නවතම ප්‍රතිඵල: 553

වාරය: 553

දිනය: 2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,864,650.70
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
89
රු. 178,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
317
රු. 63,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3389
රු. 338,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4634
රු. 278,040.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50503
රු. 1,010,060.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18535
රු. 370,700.00
එකතුව
77472
2,289,100.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo